بازگشت   DogForum | وبسایت تخصصی سگ
 

چند نکته در مورد سگ های نگهبان

SPCA آواتار ها
SPCA
کاربر
02-08-2014
اولین ومهمترین مسئله ای که انسان ها مایلند سگ هایشان ازآن آگاهی یابند ردیابی سارق است. توله ها تا سه ماهگی برای آموختن موردقبول نیستند اما می توان اززمانی که توله ها را به خانه می آوریم آموزش را شروع کنیم. زمانی که اغلب توله ها با دیگرسگ ها درغاززندگی می کردند احساس راحتی می کردند وغارها جایی بودند که آنها می خواستند زندگی کنند. اما حالا بیرون ازغارو همراه با انسان ها توله آموزش می بیند که قوانینی را بشناسد ورعایت کند. جالب است بدانید که توله بازیگوش به طورغریزی تمایل دارد که ازنظرها پنهان شود وازاین کارلذت می برد. پس بهتراست وقتی با توله خود به گردش کوتاه مدت می روید اورا درسبدی کوچک وزیبا قراردهید تا سگ کوچک شما احساس راحتی کند. توله بازیگوش به همه جا سرک می کشد مخفی می شود وشیطنت می کند وتنها مکانی که ازشیطنت توله درامان است وتمیزمی ماند جایی است که او تغذیه می کند ودرآنجا به خواب می رود.


درروزهای اول لازم است به دورگردن توله طوق ویا ریسمانی بسته شود وبه او اجازه داده شود که دراطراف خانه قدم بزند وبا محیط خانه وعقاید افراد خانه آشنا شود. بدین ترتیب توله با ریسمان آشنا می شود وبه آن عادت می کند واین کارموثرتراست نسبت به اینکه اورا حبس کنیم تا وقت آن برسد که ازخانه خارج بشود وسپس ریسمان را بپذیرد.

پارس کردن سگ ها
اکثرافرادی که سگ دارند نمی خواهند سگ هایشان زیادی ازسگ هایی که خرناس می کشند قصد دارند خود را بعنوان عضو مهمی درگروه مطرح نمایند. سگ ها همچنین می دانند که نالیدن یا زوزه کشیدن می تواند وسیله ای باشد برای دستیابی به آنچه که می خواهند. زوزه کشیدن سگ دلیلی برسازگاری است. سگ ها با زوزه کشیدن. مطیع بودن وسازگاربودن خود را اظهارمی نمایند. زوزه کشیدن دربین سگ های وحشی به معنی صدا کردن اعضای جدا شده است. سگ های وحشی با زوزه سگ هایی را که ازگروه جدا شده اند صدا می کنند وآنها را گرد هم می آورند. زمانی که سگ به پشت درازمی کشد وشکمش را نمایان می کند درواقع یک سگ مطیع وآرام می باشد. درنتیجه به مدت طولانی درچشمان شما نگاه می کند واین نشانه ای است برای اینکه او سگی جنگی نیست. بنابراین اگرسگی به ویژه سگ خرناس کش به چشمان شما نگاه کرد یقین بدانید شما را به مبارزه می طلبد پس ازنگاه کردن وزل زدن به چشمانش بپرهیزید. هنگامی که سگ پنجولش را به شما می دهد ازشما چیزی می خواهد وبدانید که این عمل درسگ ها فطری وغریزی است به همان صورت که براساس سرشت خود نوک پستان مادرشان را با مالش تحریک به شیردادن می کنند. اغلب افراد تصورمی کنند تکان دادن دم سگ همواره به معنی ابرازشادی حیوان است واین تصوری نادرست است. اگربه سگ محبت کنید واورا شاد نمایید دم سگ به طورافقی می ایستد. ایستادن دم سگ علامت ونشان خرسندی اوست واگربه صورت برجسته بایستد نشانی اززیرکی اوست البته هنگامی که هیجان زده می شود نیزدم اوبه همین صورت می ایستد واما اگردم سگ پایین باشد یعنی بین پاهایش قراربگیرد به این معنی است که سگ مضطرب است واحساس ناامنی وترس می کند.

قلمرو سگ ها
سگ ها با هم ارتباط برقرارمی کنند اما برای خودشان قلمرو ومرزی را مشخص می نمایند که هیچکس حق وارد شدن به قلمرویشان را ندارد. هنگامی که سگتان را برای پیاده روی روزانه بیرون می برید امکان دارد درده یا پانزده ویا حتی بیست مکان بایستد وادرارکند وشاید این عمل باعث تعجب شما شود اما بدانید که این کارمسئله مهمی برای سگ ها می باشد. بطورکلی سگ های دراین عمل را نسبت به سگ های ماده بیشترانجام می دهند. وقتی سگی قلمرو ومحدوده زندگی خود را با علامت مشخص می کند سگ های دیگرباید بدانند که آن محدوده را مورد تجاوز وتعدی قرارندهند زیرا سگ برای دفاع ومراقبت ازخود هرکاری را که قادرباشد انجام می دهد. بیشترسگ ها مراقبت را با پارس کردن خرناس کشیدن آشکارمی کنند. بررسی ها نشان می دهند که قلمرو اجداد سگ ها – گرگ ها – درحدود صد مایل(km16) می باشد. آیا این مسئله شگفت انگیز نیست که سگ ها حتی هنگامی که کارگران برای آنها غذا می برند ومقابل درلانه اشان می ایستند اندکی ناراحت وخشمگین می شوند.

نیاز به بازی کردن
همانطورکه سگ های وفادار ومسئول ازقلمرو وناحیه خود به خوبی حراست می کنند ومحکم واستوارمی ایستند به همان اندازه نیازبه سرگرمی تفریح وبازی نیزدرزندگی اشان دارند. صاحبان سگ ها ازجنگل ها جهت بازی کردن سگ هایشان استفاده می کنند. به این ترتیب آنها علاوه براینکه به بازی وجست وخیزمی پردازند مهارت های لازم جهت مهمترین شکارکردن ها را می آموزند. سگ های خانگی تیمارکردن بعد ازبازی های پرسروصدا مسابقه دادن با بچه ها. گرفتن توپ. تقلا کردن برای کشیدن اجسام را می آموزند اما شکارکردن. حمله کردن وسرانجام دریدن طعمه ازجمله مهارت هایی است که سگ ها درجنگل ها احتیاج دارند که یاد بگیرند. سگ هایی که به صورت اهلی ورام زندگی می کنند به این مهارت ها نیازندارند اما احتیاج دارند که نیازبه فعالیت که بطورغریزی درنهادشان نهفته است رابا بازی کردن وکمک گرفتن ازسایرغرایزشان مرتفع کنند. باید بدانید که کمبود بازی وتفریح می تواند عامل مهمی برای تخطی سگتان شود. بنابراین مهم است درروز زمانی را برای بازی کردن با سگ خود حتی بعد ازاینکه به سنین بزرگسالی رسید درنظربگیرید.


چند نکته در مورد سگ های نگهبان

 تمامی حقوق برای سایت DogForum.ir محفوظ است.