بازگشت   DogForum | وبسایت تخصصی سگ
 

حواس مختلف در سگ ها

SPCA آواتار ها
SPCA
کاربر
02-09-2014
این موضوع که چند نفرسعی دارند سگ ها را اهلی نمایند موضوع مهمی نیست. آنچه مورد اهمیت است آن است که همه افراد این کاررا انجام می دهند یعنی برای چند دقیقه سگ را می بینند قلمرو وناحیه آن سگ را یادداشت می کنند وحدس می زنند که آیا هنوزهم بطورقطعی یک حیوان وحشی است یا نه؟ اما بعضی اوقات فراموش می کنند که این سگ ها یاد گرفته اند تا حدی غرایز وحشی خود را تعدیل کنند. اما باید بدانیم که این سگ ها هنوزنشانه های فیزیکی خود را حذف نکرده اند بطوری که می توانند درمیان حیوانات وحشی که هرگزاهلی نمی شوند بیشتردوام آورند. به عنوان مثال ساختارماهیچه ای سگ درست مانند جد ونیای خود گرگ می باشد که مایل است بپرد. بدود. به سوی شکارحمله برد ودرنبرد وپیکارشرکت نماید. آرواره سگ ها به اندازه کافی قوی است که می توانند دست وپای افراد را گازبگیرند. اما بیشترسگ ها گزیدن خود را کنترل می کنند مگراینکه با تمسخرو اهانت تحریک شوند. اگرچه سگ ها به وسیله انسانها تغذیه ومراقبت می شوند اما هنوزهم حواس ودیگرغرایزشان آنقدرقوی است که بتوانند خطروشکاررا تشخیص دهند. ازمهمترین حس سگ ها بخصوص برای سگ های شکاری می توان حس بویایی را نام برد. درهرفرد انسان سلول های بویایی منطقه ای درحدود 64 اینچ( 4مترمربع) را دربرمی گیرد اما درسگ های گله آلمانی این منطقه سلول ها درحدود 24 اینچ( 56 مترمربع) است. هرانسانی تقریبا 5 میلیون سگ های شکاری باست 125 میلیون فوکس تریرها 15 میلیون وسگ های گله آلمانی 200 میلیون سلول بویایی دارند. تعدادی ازمتخصصان حیوانات گفته اند که سلول های بویایی سگ ها پنج برابربیشتراز سلول های بویایی انسان هاست . سگ ها می توانند افت فشارخون را درحدود 105 پاینت(5 لیتر) درآب تشخیص دهند. آنها می توانند ازبوی حیوانات مختلف بین آنها فرق بگذارند. قادرند گوشت. داروها ودیگرمواد قاچاق را ازمیان کیف وساک شناسایی کنند. این توانایی را دارند که بوی انسان های مختلف را تشخیص دهند یا اینکه ردپا واثرحیوانات را حتی پس ازگذشت ساعت ها تعقیب یا حتی زمانی دانسته خود را پنهان کنند. دهان سگ به مهمی بینی اوست با یک حس چشایی قوی که با حس بویایی به صورت زنجیره ومکمل هم می باشند.


سگ ها اززبانشان برای آشامیدن. خوردن. تمیزکردن. لیسیدن زخم ها وجراحت ها. احساس کردن مواد وبیان کردن مهرو محبتشان استفاده می کنند. سگ ها چهل ودوعدد دندان دارند. دندان سگ ها ابزاری است برای گزیدن که حالت آن ازنژادی به نژاد دیگرتغییرمی کند واغلب اوقات هنگامی که سگ نفس نفس می زند تمام دندان هایش آشکارمی شود. بعد ازتمرین وفعالیت سگ ویا درزمانی که هواگرم است ولی سگ عرق نمی کند صاحبش باید با نفس های خود دمای بدن سگ را پایین آورد. حس شنوایی سگ ها بعد ازدوحس بویایی و چشایی مهمترین حس می باشد. صدایی را که یک نفرمی تواند به سختی در13 پایی (9/3 متری) بشنود سگ قادراست درزمانی بیشتراز80 پایی(24متری) بشنود. همچنین یک سگ می تواند بین صداهای مشابه تفاوت بگذارد. بطورمثال صدای ماشین صاحبش را ازدیگرماشین ها دربلوک خود تشخیص دهد. حتی قادراست ارتعاش را درماوراء حدود شنوایی دریافت کند ارتعاش هایی که دربالاترین سرعت قراردارند. همچنین سگ ها دارای حس بینایی خوبی هستند. برخی براین باورند که می توان سگ ها را تنها دردو رنگ سفید وسیاه دید. اما واقعیت جزاین است.


تجربیات نشان می دهند که سگ های رنگی هرچند به تعداد محدود وجود دارند واین سگ های رنگی به قدری زیبا هستند که گویی بامداد رنگی وپاستل رنگ آمیزی شده اند. آزمایش ها وتجربه ها نشان داده اند که چشم های سگ درشب براق وتابان است واین موضوع به این دلیل است که یک لایه روشن منعکس کننده درپشت چشم سگ وجود دارد. پس این انعکاس است که سبب می شود چشمان آنها درشب روشن وتابان به نظررسد. زمینه بینایی سگ ها نسبت به زمینه بینایی انسان ها بهتراست. درجه ورتبه این بینایی درهرفرد 180 می باشد درحالیکه درسگ ها بالای 250 است. این مسئله به سگ ها کمک می کند که چشمانشان نسبت به هرحرکت وجنبشی حساس ترباشند. حس لامسه برای بقای روزانه سگ ها خیلی مهم نیست هرچند که حساسیت حس لامسه سگ ها برابربا حس لامسه انسان ها می باشد. سگ ها لحظه ای را که شما آنها را نوازش می کنید حس می کنند وهرتماسی را درک می نمایند. بعضی ها می گویند که سگ ها یک حس ششم اسرارآمیزدارند که به آن ها کمک می کند راه ومسیرخود را حتی بعد ازاینکه ازصاحب خشمگین خود ضربه خوردند پیدا نمایند.

فرمان ها در سگ ها
آیا می دانید تعدادی دستورحکم وجود دارد که بیشترسگ ها پذیرفته اند که آنها را بدانند؟ همراهی کردن به این معنی است که سگ درکنارصاحبش گام برمی دارد ونباید درجلویا دنبال صاحبش راه برود. سگ باید دستورصاحبش را درمورد نشستن به خوبی درک وآن را اجرا کند. سگ باید مطیع امرباشد. او باید حتی زمانی که نشسته است با دستورصاحب خود بدون فوت وقت بخوابد. سگ باید یاد بگیرد با فرمان ایست صاحب خود هنگامی که راه می رود یا می دود توقف کند. آمدن: یعنی اینکه با اشاره به سمت خویش سگ بی درنگ به سوی شما بیاید.

نه : این کلمه مفید است هنگامی که می خواهید سگ ازانجام کاری خودداری کند وآن را انجام ندهد. یا اینکه دارند. اگراین سگ ها که نژاد گرگ درآنها قوت دارد سگی ازگروه دیگراما شبیه به خود را ببینند سلامی مخصوص گرگ ها نثاردوست تازه وارد خود می کنند. بدین ترتیب که بینی یکدیگررا می لیسند وگازمی گیرند. البته بطورکلی سگ ها مایلند هرکس را که می بینند ببوسند . اغلب مردم فکرمی کنند سگ ها بدون دلیل وفقط برای اینکه عملی انجام داده باشند پارس می کنند اما واقعیت چیزی غیرازاین می باشد. بیشترسگ ها هنگامی که بخواهند رهبرخود را ازخطری آگاه کنند ویا اینکه شادی وخوشی خود را ازبازی وجست وخیزی که داشته اند بیان نمایند پارس می کنند. اما زمانی که سگ درپاسخ به دستوروفرمان رهبرش پارس می کند قصد دارد که تسلط ونفوذ خود را نشان دهد و وقتی سگ تصمیم دارد به شما حمله کند خرناس می کشد وبا این صدا می خواهد به شما اخطاردهد که بایستید وفاصله خود را با او حفظ کنید. سگی که خرناس می کشد نسبت به سگی که پارس می کند خطرناکترهست. تعدادی رفتاراو بگذارد. رحم سگ ماده درسال دوباربه فاصله هرشش ماه آماده جفت گیری می شود.

بهترین نسل برای اولین جفت گیری درسگ ها هجده ماهگی اومی باشد. همیشه تحریکات جنسی به سبب محرک بودن جانورماده درسگ نرظاهرمی شود واین کنش ها وجاذبه های جنسی به وسیله هورمون های جنسی که درتخمدان وبیضه ترشح می شود بوجود می آیند. بهترین زمان برای جفت گیری آخرین هفته آمادگی رحم می باشد. زمانی که تخم ها کامل می شوند. عمل لقاح بعد از24 تا 48 ساعت بعد تکرارمی شود. مدت باروری درجنس ماده وقدرت بارورکردن درجنس نربا گذشت سن ودراثرمرور زمان ازبین می رود. خوب است بدانیم که دوره حاملگی سگ ها حدود شصت تا شصت وپنج روزطول می کشد وبه طورعمودی چهارتا شش ویا بعضی اوقات حتی دوازده توله سگ بسته به نژاد حیوان متولد می شود.


حواس مختلف در سگ ها

 تمامی حقوق برای سایت DogForum.ir محفوظ است.