بازگشت   DogForum | وبسایت تخصصی سگ
 

هوش سگ چگونه است ؟

Babak25 آواتار ها
Babak25
کاربر
09-12-2014
سگ ها از نظر هوش و ذکاوت چطور هستند؟ سگ ها به آن شکلی که مردم فکر می کنند خارق العاده نیستند. تفکر شایع در مورد سگ ها این است که یک سگ معمولی به باهوشی یک انسان چهار ساله است. آموزش دهندگان به سگ ها معتقدند که بهترین و درست ترین روش برای تخمین زدن هوش و ذکاوت سگ ها این است که ببینیم یک سگ در روز چقدر از مسائل آموخته را به یاد می آورد وکارهای جدید را درچه مدت زمانی فرا می گیرد. سگ ها می توانند به خاطرآورند غذا وآب مورد نیازشان درکجا قراردارد. آنها می توانند تخشیص دهند که شما مایل هستید کجا پاکیزه بماند وآنها باید کجا ادرارکنند،
کجا بخوابند واینکه چه کسانی اعضای خانواده هستند.

اما فکرنکنید که این حیوان دریک جا می نشیند وسعی می کند مسائل را به یاد آورد. سگ ها به دلیل ذهن معاشرت پذیرشان همه آموخته ها را درخاطرشان نگه می دارند. سگ گرسنه یک لحظه وبا مراجعه به ذهن خود به یاد می آورد که غذایش کجا است وپس ازیافتن غذا آن را می خورد.اغلب سگ ها قادرند که برخی ازکلمات ونشانه ها را بشناسند که البته این حالت ازنسلی به نسل دیگرتغییرمی یابد. سگ باید قادرباشد که بعضی ازقوانین وفرمان های اساسی ومهم را بداند وانجام دهد. شما می توانید درست اززمانی که تولد سگ را به منزل می آورید به اوآموزش دهید اما این را بدانید تا شش ماهگی سگ نباید توقع نتیجه درست وقابل قبولی داشته باشید. هنگامی که یک سگ به خانه شما راه می یابد اورا ازاعضای خانواده بدانید وبه تمامی نیازهای اوتوجه داشته باشید. نیازهایی مانند تغذیه. مراقبت. حفظ سلامتی. بازی وشاید هم همصحبتی زیرا بطورطبیعی سگ به دنبال یک صاحب ورهبرمی باشد وشما جای رهبرگروه را برای او گرفته اید. سگ ها ازاین که جایگاه خود را بدانند شاد می شوند واگرمجبوربشوند که یک انسان را بعنوان رهبربپذیرند ازتصمیم ها ودستورهای اواستقبال می کنند. درحقیقت زندگی گروهی سگ ها به این دلیل است که هرکدام بتوانند قابلیت ها وتوانایی های خود را بروزدهند. همانطورکه وجود قوانین ویادگیری واجرای آن درزندگی انسان ها ضروری است وضع قوانین ویادگیری انها نیزدرزندگی سگ ها واینکه بتوانند ازطرف خانواده ها پذیرفته شوند موردنیازمی باشد. بعد ازاینکه صاحب سگ خودش را بعنوان رهبرگروه درذهن سگ تثبیت کرد سگ موظف به یادگرفتن این مسائل خواهد شد. موارد اساسی دیگربرای اینکه سگ ها آنچه را که می آموزند به خاطربسپارند تشویق وتنبیه است .

هنگامی که یک سگ آنچه را که به او محول می شود انجام می دهد باید ازاوبا نازونوازش وارائه رفتارخوب ومناسب درحد افراط تمجید ودر راهها وزمینه های مختلف اورا تشویق کنیم. هنگامی که اوکاری را که به اوگفته می شود انجام نمی دهد باید کلمه نه را بلند بشنود ویا جمله های اعتراض آمیزدیگرکه اورا ازاین حالت بازدارد. کتک زدن سگ را درست ومناسبی برای منضبط کردن اونمی باشد. چون کتک برای اغلب سگ ها موجب ترس می شود وسگ بدون اینکه دلیل تنبیه وکتکی را که متحمل شده است درک کند فقط تصویری منفی ازصاحب خود درذهن می پروراند. واکنش به موقع واعتراض به اشتباه سگ درست درهمان لحظه که مرتکب خطا می شود بهترین روش برای تربیت سگ می باشد واعتراض به سگ پس ازچند ساعت ویا حتی چند دقیقه بعد ازحرکت اشتباه او معقول نمی باشد.

آموزش دهندگان سگ معتقدند چیزی که باید همیشه مورد استفاده قرارگیرد دستورها واشارات یکسان می باشد. درنظرگرفتن برنامه منظم وساعتی مشخص برای تعلیم وتربیت سگ ها به اندازه آموختن برای حیوان جالب خواهد بود. بهتراست برای دستوردادن وحکم کردن ازلحن محکم وبرای تشویق ازصدای نرم ولطیف وبرای تنبیه ازآهنگ زمخت وعمیق درصدا استفاده کنیم.


هوش سگ چگونه است ؟

 تمامی حقوق برای سایت DogForum.ir محفوظ است.