بازگشت   DogForum | وبسایت تخصصی سگ
 

نژاد های سگ شکاری

Razi005 آواتار ها
Razi005
کاربر
09-12-2014
هاند ها :
شاید بتوان این سگها را تازی نامید. به هرحال هاندها شامل دوتیپ جداگانه هستند آنهایی که بادید وبینائی خود شکارمی کنند ودارای سرعت قابل توجهی هستند مثل افغان هاند(Afghan Hound) بورزوی(Borzoi). گریهاند(Greyhound). سالوکی(Saluki). اسکاتیش دیرهاند(Scattish Deerhound) وآیریش ولف هاند(Irish Wolfhound).

دسته دیگرآنهایی که با بوئیدن شکارمی کنند مثل باست(Basset). بیگل(Beagle). بلادهاند(Blood Hound) وفاکس هاند(Foxhound).

هاندهای دسته اول یعنی آنهایی که ازسرعت زیاد برخوردارهستند به هرکسی که به آنها فعالیت بدنی کافی توجه رسیدگی نماید دل می بندند. اگرچه درخانه معمولا مطیع وساعتها درمحل خواب خود درازمی کشند اما علاقه وعشق ذاتی نسبت به سرعت وفضای بازدارند. لذا برای نگهداری درشهرهای بزرگ مناسب نیستند.

فاکس هاند درانگلیس برای شکارگله های روباه استفاده می شود بنابراین نمی توان آنها را حیوانات خانگی رام شده ای محسوب کرد.

هاندهای دسته دوم شکارچیانی هستند که اشتیاق پایان ناپذیری به بوکشیدن وتبعیت ازبینی هایشان دارند. برخی ازاعضاء این گروه مثل باست. بیگل وبلاد هاند گاهی اوقات به عنوان حیوان دست آموزمورد نگهداری قرارگرفته ومعمولا با بچه ها رفتارخوب ومهربانانه ای دارند. با این وجود نگهداری آنها درشهرها قابل توصیه نیست مگرآنکه صاحب آنها نیزفردی پرانرژی باشد. درپایان یادآورمی شود ه اگرچه هاندها تاحدی خوش خلق ومهربان هستند چندان برای اقدامات مطیعانه ایده آل نمی باشند.

Gun Dogs , Sporting Dogs
سگهای ورزشی یا آموزش دیده با تفنگ بهترین انتخاب برای افرادی است که می خواهند ازیک سگ دست آموزبرای فعالیتهای ورزشی استفاده کنند. این سگها ذاتا سگ نگهبان به حساب نمی آیند اما جهت اعلام خطریا ترساندن افراد غریبه مناسب هستند. این گروه شامل نژادهایی نظیرانواع ستر. پوینتر(pointer). رتریور(Retriever) واسپانی یل(Spaniel) می شود.


Non- Sporting , Utility Dogs
این قبیل سگها را برای فعالیتهای مختلف پرورش داده ونگهداری می کنند به عنوان مثال سگ دالماسی(Dalmatian) که اساسا درکشورهای حوزه مدیترانه جهت شکارازآن استفاده می شود. اخیرا درانگلستان وفرانسه به منظورحمل وسائل ازآن بهره گرفته می شود. این سگ نه تنها برای افرادی که می خواهند سگشان به دنبال اسبشان حرکت کند یا بدود کاملا مطلوب محسوب می گردد بلکه برای سایراقدامات مطیعانه نیزجزء سگهای درجه یک محسوب می گردد.


نژاد های سگ شکاری

 تمامی حقوق برای سایت DogForum.ir محفوظ است.