بازگشت   DogForum | وبسایت تخصصی سگ
 

روش درست دادن فرمان و دستور به سگ

Ramin73 آواتار ها
Ramin73
کاربر
09-13-2014
دستورها باید با کلمات کوتاه و مفهوم مشخص ارائه گردند مثل " بیا" بنشین" بایست وهمواره ازکلمات یکسان استفاده کنید زیرا درغیراینصورت توله دچاراشتباه می شود. ذکراسم سگ درابتدا عاملی است که باعث جلب توجه اومی شود. درانجام اینکارصبروحوصله داشته باشید زیرا ممکن است بارها احتیاج به تکراریک دستورباشد تا توله آن را بخوبی فراگیرد.

برای شروع راه رفتن سگ را درسمت چپ خود قراردهید وهمزمان با صدا کردن اسم سگ وادای کلمه "راه بیا" یا " راه برو" شروع به حرکت نمائید. صدا کردن حیوان به اسم درآموزش نقش مهمی دارد وهمیشه سعی کنید که با ادای اسم حیوان وبعد کلمه "بایست" خود نیزمتوقف شوید ودرعین حال با کشیدن قلاده حیوان رامتوجه ایستادن کنید. ازآنجائی که حیوان درسمت چپ شما حرکت می کند ودرتماس نزدیک با پای چپ شما می باشد می بایست که شروع راه رفتن یا ایستادن نیزبا پای چپ صورت گیرد تا حیوان دقیقا مفهوم آن را درک نماید. جایزه دادن وتشویق نیزنقش مهمی دریادگیری دارد. حرکت کردن حیوان رامی توان برروی خط مستقیم روی مسیردایره ای ودرگوشه ها انجام داد. راه بردن حیوان به شیوه ای که شرح داده شد یکی ازآموزش های بسیارمهم وکنترل کننده است. ازسوی دیگرآموزش راه رفتن یک تربیت اختصاصی وحیاتی است وزمانی می توان ازتعلیم آن مطمئن گردید که سگ بتواند بدون قلاده درکنارشما گام بردارد ومطیع دستورات باشد. یک روش خوب دیگربرای آموختن دستور"بیا (come) این است که موقع غذا دادن اورا با این دستورصدا کنیم. با آموختن این دستورمی توانید سگ را با این دستورصدا کنید وهمواره با دادن یک جایزه اورا دراطاعت خود تشویق نمائید.

همانطورکه گفته شد دستورها باید همواره یکسان باشند. مثلا اگربرای صدا کردن سگ به اومی گوئید" بیا" هیچگاه ازکلمات مشابهی مثل بیا اینجا یا بیا پسرونظایرآن استفاده نکنید چون باعث اشتباه حیوان خواهد شد.

لازم به ذکراست که تنبیه یک تکنیک آموزشی بی اثراست. ما بخوبی این تاثیررا درآموزشهای خانگی مشاهده می کنیم. به عنوان مثال اگرتوله فرارمی کند وبعد ازمراجعت شما اورا تنبیه می کنید بازهم می بینید که توله فرارمی کند بدین علت است که سگ درذهن خود تنبیه شدن را با بازگشتن مرتبط می داند نه با فرارکردن! یا اگربعد ازآنکه صدایش کردید اورا تنبیه نمائید اوبه زودی خواهد آموخت که با شنیدن اسم خود به شما جواب ندهد.


روش درست دادن فرمان و دستور به سگ

 تمامی حقوق برای سایت DogForum.ir محفوظ است.