بازگشت   DogForum | وبسایت تخصصی سگ
 

روش راه رفتن درست با سگ

Ramin73 آواتار ها
Ramin73
کاربر
09-13-2014
وقتی شما سگ خود را راه می برید باید بند افسار را بطور محکم در دست راست گرفته و سگ درسمت چپ شما قرارگیرد بطوریکه بند تسمه ازجلوی بدن شما رد شود. این کارباعث می شود که کنترل شما برحرکات سگ بیشترگردد. اجازه دهید که برای چند دقیقه محدود سگ جلوترازشما راه برود. بطوریکه احساس کند که می تواند درچنین محدوده ای آزاد باشد.

او باید کاملا بداند که هرگاه بخواهد به خارج خانه برود قلاده وبند تسمه ضروری هستند. بطوریکه نسبت به بند تسمه مطیع شده باشد حال اگردرموقع راه رفتن بخواهد که درجهت دیگری حرکت اضافی بکند شما باید راه رفتن را متوقف سازید. او چند قدمی خواهد رفت وسپس متوجه می گردد که نمی تواند بیش ازاین حرکتی انجام دهد. سپس برمی گردد وبه صورت شما نگاه خواهد کرد. این زمان یک لحظه بسیارمهم وسرنوشت سازاست! حال به مدت یک دقیقه توقف کنید وبه پشت سراوخیره شوید. حال ده قدم دیگربردارید ومجددا توقف کنید. دراین حال احتمالا حیوان چند قدمی را تا انتهای بند تسمه می رود ودرمی یابد که بیشترنمی تواند حرکتی انجام دهد ومجددا برمی گردد ونگاه می کند. چنانچه سگ شروع به کشیدن وتکان خوردن نماید درمحل خود ثابت بایستید. بعد ازآنکه اوآرام گرفت شما هم بند را شکل کنید. این تمرین تا زمانیکه بیاموزد که نباید جلوترازشما راه برود ادامه دهید.

زمانیکه توله درقبال کشیدن بند تسمه اطاعت نمود نیمی ازتمرینات شما کامل شده است. چرخش برای سگهایی که درزمان راه بردن کاملا مطیع هستند ضرورت می یابد وباعث می گردد تا سگ درکنار شما طوری راه برود که سرش درامتداد زانوی شما باشد.

هیچ چیز بدتر از آن نیست که یک سگ بزرگ صاحب خود را درحین راه رفتن به دنبال خود بکشد. برای آموزش کامل این دستورشروع به تند راه رفتن نمائید وبا صدائی رسا دستور" راه بیا" را تکرارکنید. اگرحیوان حالت یورش داشت طناب را محکم بکشید واگرعقب ماند دستوررا تکرارنموده وبند تسمه را با زوربکشید. پس ازآنکه سگ آموخت که با سرعتهای مختلف راه برود می توانید بند تسمه را بازکنید وبدون آن تمرین را ادامه دهید. اما بند تسمه را دردسترس نگه دارید تا چنانچه بازیگوشی کرد بلافاصله مورد استفاده مجدد قرارگیرد.


روش راه رفتن درست با سگ

 تمامی حقوق برای سایت DogForum.ir محفوظ است.