بازگشت   DogForum | وبسایت تخصصی سگ
 

اهمیت کربوهیدرات (قند) ها در تغذیه سگ

Razi005 آواتار ها
Razi005
کاربر
11-16-2014
قندها را بر اساس تعداد واحدهای تشکیل دهنده آنها به سه گروه 1:مونوساکاریدها .اولیگو ساکاریدها و پلی ساکاریدها تقسیم میکنند .

۱- مونوساکاریدها: از 3تا 7کربن دارند مهمترین آنها هگزوزا و پنتوزها میباشند مثل آلدو پنتوز

۲- اولیگوساکاریدها : از 2 تا 10مونو ساکاریدبوسیله پل اکسیژنی به وجود میآید و به دو دسته احیا کننده و غیر احی کننده تقسیم میشوند .

قندهای احیا کننده مهم:گالاکتوز –مانوز –گزیلوز –گلوکوز و مالتوز

قندهای غیر احیا کننده مهم :ساکاروز –گلیکوژن –نشاسته آمیلو پکتین .

۳-پلی ساکاریدها :

از اتصال تعداد زیادی مونو ساکارید تشکیل شده اند و به د نوع ساده و مرکب تقسیم میشوند .نوع ساده از اتصال یک مونو ساکارید و نوع مرکب از اتصال دیمرهای تکراری تشکیل شده است

پلی ساکاریدهای ساده مهم :
 • آمیلوز
 • سلولوز

پلی ساکاریدهای مرکب مهم :
 • کندروتین سولفات
 • هپارین
 • کراتان سولفات
 • اسید هیالورونیک
 • درماتان سولفات
 • و موکو پروتئینها
گیاهان به وسیله آب .دی اکسید کربن و مواد رنگی گیاهی حاوی منگنزکربو هیرات تولید میکنند

کربو هیدراتها به اشکال گوناگونی درگیاهان ذخیره میش وند

مثلا در سیب زمینی .گندم و برنج کربو هیدرات بصورت نشاسته ذخیره میشود .

در حالیکه در نخود فرنگی شرین موز – گیلاس چغندر قند کزبو هیدرات بصورت قند ساده ذخیره میشود

در نخود و و ذرت کربو هیدرات ابتدا به شکل قند ساده و پس از رسیدن کامل .قند ساده به نشاسته تبدیل میشود در هویج نیز چنین اتفاقی می افتد اما در موز گیلاس و گلابی با رسیدن میوه نشاسته به قند ساده تبدیل میشود .

قند مانوز در میوه هایی مانند سیب.هلو 0پرتغال .وجود دارد این مونو ساکاریدها فقط در غذاهایی یات میشود که که بهخوبی جذب نمیشوند و ازاین مونوساکارید فقط در تغذیه وریدی استفاده میشود

نکات مهم :
مونو ساکریدها حدود 1 تا 16% وزن میوه ها و سبزی ها را تشکیل میدهند

سگ ها انرژی را به صورت گلیکوژن ماهی ها به صورت چربی (.05%فسفولیپید در ساختمان یاخته ای و .05تا25%تری گلیسیرید )و در دانهبعضی میوه ها و خشکبار به جای نشاسته به شکل چربی ذخیره میگردد .

مغز گلوبولهای قرمز .پلاکتها .لکوسیت ها و مدولای کلیه فقط از گلوکوز به عنوان منبع انرژی استفاده میگردد.

حدود 40%انرژی مواد غذایی به atp تبدیل میشود .


قند ها کوچک ملكول راحت هضم میشوند و جذب – کربو هیدراتهای پیچیده که از قندها ساده ترکیب یافته است و این زنجیره بلند فعالیت هضمی بیشتری بر روی آنها باید انجام شود تا هضم شود – و فیبرها که کربو هیدرات یا قندهای غیر قابل جذب در سگ میباشد0(همی سلولوز –سلولوز و لیگنین ) .ابتدا کربو هیدراتهای مانند ساکاروز به قند ساده یا همان گلوگوز تقسیم میشوند –گلوگوز منبع انرژی که در سلولها استفاده میشود.

ازدیاد قند در جیره غذایی :به صورت گلوگوز در آمده و در کبد و عضلات نگهداری میشود –سپس به چربی تبدیل شده و در به صورت بافت چربی ذخیره میگردد

در زمان گرسنگی و یا کار این گلیکوژن به گلوکوز تبدیل شده و مورد استفاده قرار میگیرد

کار ابتدایی قندها تامین انرژی میباشد

مطالعات نشان میدهد که سگها به کربو هیدرات ها در جيره غذایی نیاز دارند خصوصا در زمان حامگي و زمانی که در جیره غذایی از کربو هیدراتها استفاده شود مشكلات کم تري از نظر زیمان خواهند داشت و سگهای که در غذایشان کربو هيدرات وجود ندارد توله ای ناسالم بد نيا میآورند .

منابع :
 • غله گیاهان گندمی
 • فرآورده هايي آردی فر آورده های شیری ذرت آرد گندم
 • جو دو سر
 • آرد جو
 • کشک خشک گندم
 • برنج –غلاف برنج
 • جو بسکوئیتها
 • نان غلات فرنی


هضم کربو هیدراتها :
بشترین رژیم غدایی از نشاسته ترکیب یافته است اگرچه مقادیر کمتری از دی ساکاریدها از قبیل لاکتوز و ساکاروز هم ممکن است حضور داشته باشند .

دیگر کربوهیدرات های موجود در در رژیم غذایی .قابلیت هضمی ندارد

زیرا آنزیم های مورد نیاز در سگ گربه حضور ندارند آنها شامل همی سلوز و لیگنین است که در اصطلاح به آنها فیبر اطلاق میشود .

به میزان کمی کربوهیدرات قبل از روده باریک هضم میگردد. نشاسته از امیلوز با اتصال 4-1و آمیلوپکتین با اتصال 6-1 ترکیب یافته است

محصولات این هضم شامل مالتوز .مالتو تریوز و مختصری دکسترین با مقدار کمی گلوکوز آزاد میباشد .

دی ساکاریدهایحاصل از هضم آلفا آمیلازقبل از جذب بایستی بوسیله دی ساکاریدازهالبه مسواکی کاملا هضم شوند این آنزیمها در سطح میکروویلی همراه باپروتئینهای ناقل برای جب این محصولات قرار دارند

آنزیمها شامل:
 • لاکتاز
 • سوکراز
 • مالتاز-(گلوکو آمیلاز)
 • آلفا دکستیناز (ایزو ملتاز)
میباشند .

این آنزیمها بیشتر در ژژنوم فعالند و محصولات نهایی شامل گلوکوز-گالاکتوز-و فروکتوز –به درون انتروسیتها جذب میشوند .

ناقلهای مخصوصی مونوساکاریدهارا بطور فعال بدرون انتوسیتها جذب می کنند .

بدین ترتیب جذب حتی در جهت خلاف یک شیب غلظتی در طی یک وعده غدایی طولانی میتواند انجام شود .

ساکاروز تحت تاثیر هضم داخل لومن قرار نمیگیرد.اما توسط آنزیمهای مخصوصی در لبه مسواکی وجود دارد .هضم گردیده و بداخل انتروسیتها جذب میگردند .


اهمیت کربوهیدرات (قند) ها در تغذیه سگ

 تمامی حقوق برای سایت DogForum.ir محفوظ است.