بازگشت   DogForum | وبسایت تخصصی سگ
 

بیماری عصبی حرکتی در سگ

Razi005 آواتار ها
Razi005
کاربر
12-21-2014
دو توله سگ 2 ماهه از یک زایمان بعلت ضعف پیشرفته و فلجی خفیف اندام حرکتی خلفی مورد بررسی قرار گرفتند. حالت فلجی خفیف به سرعت به فلجی عضلات بازکننده و متعاقب آن به فلجی عضلات منقبض کننده اندامهای خلفی پیشرفت کرد. عضلات چهار اندام حرکتی به صورت پیشرونده ای آتروفی بودند. جراحات شامل کاهش شدید نرون ها در شاخهای شکمی طناب نخاعی ، تحلیل wallerian ریشه های طناب نخاعی و آتروفی ماهیچه ای عصبی و عصب محیطی بود.مشاهدات کلینیکی و مورفولوژیکی همگی موید بیماری پیشرفته عصب حرکتی پایین بودند
درطی 20 سال اخیر، در حیوانات مزرعه ای و حیوانات خانگی ، بیماریهای تحلیل برنده نخاعی فراوانی مشاهده شده است که از نظر پاتولوژیکی به صورت کاهش نرونهای حرکتی در شاخهای شکمی ، تحلیل wallerian ریشه های نخاع شکمی و آتروفی بی عصب شدن عضلات مشاهده می شوند.این بیماریها تحت عنوان (( آتروفی عضلانی نخاعی )) نامیده می شوند.

از سال 1963 که بیماری عصب حرکتی برای اولین مرتبه در یک سگ با فلجیstockard مشاهده گردید ، بیماریهای عصب حرکتی پایین فراوان دیگری(LMN) در نژادهای Britany spaniel، Swedish lapland، pointer،Rottweiler،German shepherd و Doberman گزارش گردید. در این مقاله ، بیماری LMN در دو توله Griffon Briquet Vendeen به عنوان یک مدل حیوانی برای آتروفی پیشرفته عضلات در انسان (PMA) گزارش گردید. دو توله Griffon Briquet Vendeen با سن هشت هفته به کلینیک دانشکده ارسال شدند. بعد از گذشت 6 هفته از تولد آنها شروع به بروز علایم مثل ضعف اندام حرکتی خلفی ، و بعد از آن فلجی خفیف نمودند.در طی 3 هفته بستری شدن ، فلجی خفیف به سمت فلج عضلات منبسط کننده و نهایتا سرایت به اندامهای حرکتی قدامی و فلجی ماهیچه های منقبض کننده پیشرفت کرد. وقتی که توله ها را وادار به راه رفتن کردند، مشابه سگ ماهی راه می رفتندوخود را برروی زمین می کشیدند.

در آزمایش نرولوژی ، هر دو توله، وضعیت هوشی و رفلکسهای مغزی طبیعی نشان دادند.واکنشهای تعادلی و رفلکسهای نخاعی بجز رفلکس مقعدی ، به تدریج کاهش پیدا کردند.در هر چهار اندام حرکتی، آتروفی عضله وجود داشت ولی هیچ احساس درد سطحی یا عمقی وجود نداشت.مایع مغزی نخاعی و حجم خون در حد طبیعی بود و معاینات رادیوگرافی و میلوگرافی ، هیچ گونه علایم غیر طبیعی را نشان نداد.

بنا به خواسته صاحبان آنها ، توله ها یوتنایز شدند.بلافاصله قبل از یوتنایز کردن ، بیوپسی تحت شرایط بی حسی از مناطق distal اعصاب سیا تیک و رادیال در اندامهای حرکتی چپ و راست گرفته شد.نمون ها را در فرمالین بافرخنثی 10% برای مشاهده با میکروسکوپ نوری ودر گلوترالدئید 2% برای میکروسکوپ الکترونی شناورکردند.نمونه های عضلات از triceps brachi و vastus lateralis گرفته شدند ودرپارافین قرار داده شدند.در نکروپسی ،آتروفی ماهیچه های پروگزیمال مشهود بود.

برای آزمایش بافت شناسی معمولی ، بافتها از هر دوحیوان نمونه برداری شدند ودر پارافین قرارداده شدند وبا هماتوکسیلین و ائوزین (HE) رنگ آمیزی شدند.نمونه های مغز و نخاع نیز با استفاده از acid-schiff دوره ای (PAS)وluxol fast blue-PAS رنگ آمیزی شدند.نخاع ، از بین رفتن شدید نرونهای حرکتی بزرگ را در شاخهای شکمی جسم خاکستری ( شکل1) نشان دادکه در مناطق گردنی ، قسمت قدامی میانی قفسه صدری و مناطق قدامی کمری مشهودتر بود.از بین رفتن نرونها با سلولهای ستاره ای شکل و گاهی اوقات neurophagia همراه است( شکل1).نرونهای شکمی ، کروماتیز محیطی یا مرکزی یا تورم پریکاریون را نشان دادند ، در حالی که سایر نرونها به صورت سلولهای ((روح)) ظاهر گردیدند. ریشه های نخاع شکمی ، تحلیل Wallerian و هیپرپلازی سلول شوان را نشان داد(شکل3).در ریشه های پشتی قسمتهای نخاعی همسان ، تعدادی اکسونهای تحلیل رفته وجود داشت.مشاهدات با میکروسکوپ نوری و الکترونی از قسمتهای گرفته شده از اعصاب محیطی ، نشان داد که تعدادی از رشته های میلینه دستخوش تحلیل wallerian شده بودند(شکل4). نمونه های عضلانی ، آتروفی لاغری را نشان دادند ، رشته های نکروتیک و بازوفیلیک وجود نداشتند. قسمتهای تاجی مغز، از بین رفتگ شدید نرونهای حرکتی را در هسته قرمز و هسته دهلیزی جانبی و میانی همراه با آستروسیتوزیس نشان داد.

یافته های پاتولوژیک در هر دو توله سگ Griffon Briquet Vendeen مشابه آنچه بود که در بیماری LMN در انسان و سایر سگها دیده می شود.تورم اکسون مجاور بدنه سلول ممکن است تجم neurofibrillary را نشان می دهد که پیشنهاد می دهد که یک ناهنجاری در دینامیکهای سیستم انتقال اکسونی وجود دارد.این حالت در هر دو شکل حد واسط و تسریع یافته آتروفی عضلانی نخاعی ،* بیماری LMN در Rottweilers و PMA انسانی معمول است. تحلیل شدید دستجات عصبی نخاعی شکمی در قسمتهایی که مستقیما در مجاورت شاخهای شکمی ودر ریشه های عصب نخاعی قرار دارند همراه با آتروفی مشخص عضلات پروکزیمال دیده می شود.دمیلینه شدن در مرحله بعدی آسیب اکسون قرار دارد. حضور اکسونهای تحلیل رفته در ریشه های

پشتی نخاع ، این پیشنهاد را می دهد که نرونها بغیر از نرونهای حرکتی پایین نیز به میزان کمتر ممکن است درگیر باشند.

این یافته قبلا در بیماری تحلیل عصبی ارثی Swedish Lapland و در بیماری werdnig-hoffman در انسان توضیح داده شده است.با وجود درگیری هسته حرکتی قرمز و دهلیزی ، علایم کلینیکی ، بجز فلجی عضلات منبسط کننده اندام حرکتی خلفی مشهود نمی باشند.آزمایش بافت شناسی عضلات آتروفی وجود یک میوپاتی عصبی را تایید می کند.روش کلینیکی بیماری LMN در سگهای Griffon Briquet Vendeen به نظر می رسد با آنچه در بیماری LMN در Britany spaniel در شکل اولیه آن ودر بیماری LMN در Rottweiler و Swedish Lapland وجود دارد، مشابه است.این بیماریها همچنین قابل مقایسه با بیماری Werdnig-Hoffman بچه گانه در انسان و PMA است که علایم کلینیکی در بدو تولد وجود دارد یا در طی 4-6 ماه پیشرفت می کندو پیشرفت سریعی دارد.

در انسان ، بیماریهای LMN بوسیله خصوصیات وابسته به کروموزم جنسی ، صفات غالب جنسی و خصوصیات وابسته به جنس منتقل می شوند ودر سگهای Britany Spaniel و Swedish Lapland، آنالیز شجره ، یک صفت غالب جنسی یا مدل وابسته به جنس توارثی را پیشنهاد می دهد.هیچ گونه اطلاعات اپیدمیولوژیکی مطمئنی در تاریخچه Griffon Briquet Vendeen به منظور تایید توارث خانوادگی وجود ندارد.با این وجود، پدر توله های مورد مطالعه ، در زایمان بعدی 8 توله تولیدکرد که 3 تا از آنها سندروم عصبی مشابهی را نشان دادند.بنابراین، مطالعات شجره ای مناسب و شاید تکثیر آزمایشی باید انجام پذیرد تا تایید کند که بیماری LMN می تواند به صورت توارثی منتقل گردد. یافته های این مطالعه پیشنهاد می دهد که بیماریLMN در Griffon Briquet Vendeen می تواند مدل حیوانی جالبی برای مطالعه بیماریهای LMN در انسان باشد.


بیماری عصبی حرکتی در سگ

 تمامی حقوق برای سایت DogForum.ir محفوظ است.